Summer Haiku (poem)

Kobayashi Nobuyuki (Issa) 1763-1828